VANREDNO HIDROLOŠKO STANJE NA PODRUČJU RIJEKA UNE I SANE

Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je da se trenutno biježi vanredno hidrološko stanje na području slivova rijeka Une i Sane, kako je i prognozirano u Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja od 9. decembra.

Na slivnom području rijeke Une i Sane, na svim hidrološkim stanicama, bilježi se porast vodostaja. Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na svim stanicama na slivovima rijeka Une i Sane.

S obzirom na prestanak padavina, tokom dana očekuje se stagnacija i opadanje vodostaja na svim vodomjernim stanicama. Tokom sutrašnjeg dana očekuje se prestanak vanrednog hidrološkog stanja.

Na ostalim vodomjernim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH bilježi se stabilan nivo vodostaja.