25 MILIONA EURA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PRIVATNOM SEKTORU

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ukupnom iznosu do 39.000.000 eura odobrenih sredstava za BiH, od čega se 25.000.000 eura alocira na Federaciju za Projekt podrške zapošljavanja.

 

Sredstva zajma namijenjena su za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru ciljnih grupa prijavljenih tražilaca posla. Projekt će to ostvariti finansiranjem više aktivnih mjera tržišta rada, te pružanjem podrške za jačanje posredovanja pri zapošljavanju i modernizacijom praksi monitoringa i evaluacije. Također obuhvata i pokrivanje izdataka izazvanih porastom broja nezaposlenih osoba u vrijeme pandemije.

Provedba Projekta, između ostalog, treba rezultirati zapošljavanjem 15.000 osoba u FBiH, a njegove aktivnosti polučiti održivoj zaposlenosti i nakon 12 mjeseci po isteku poticaja. Obuhvata i očuvanje integriteta finansijskih fondova javnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i mogućnost izdvajanja većih finansijskih sredstava za buduće zapošljavanje.

Utvrđenim prijedlogom Odluke također se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno usaglašeni zapisnik s pregovora, Nacrt Sporazuma o zajmu između BiH i IBRD-a, te Nacrt Projektnog sporazuma između IBRD-a i Federacije BiH, kao i Nacrt Dokumenta o procjeni projekta. Odlukom je i predloženo davanje saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije za ova sredstva.

Naime, kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je Zaključkom od 10.6.2021. podržala inicijativu za zaduženje kod IBRD – Svjetske banke za Projekt Podrške zapošljavanju u BiH-II (ESP II) – dodatno finansiranje na području FBiH u iznosu do 25 miliona eura. U aprilu prošle godine održani su i pregovori na kojim je usaglašen Zapisnik, nacrt Sporazum o zajmu između BiH i IBRD, nacrt Projektnog sporazuma između FBiH i IBRD i Dokument o procjeni projekta (PAD).

Inače, ovaj projekt je pokrenulo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike s ciljem pružanja podrške djelimičnog umanjivanja uticaja na pandemije COVID-19 na aktivne mjere tržišta rada, kao i priliv velikog broja radnika koji su ostali bez posla usljed pandemije. Također, nastavit će se ispunjavanje obaveza iz Reformske agende, kao što su unaprjeđenje ishoda tržišta rada i tranzicija na tržišnu ekonomiju, a koje su i dalje najveći izazovi u BiH.

Ovaj zajam je sa rokom otplate od 32 godine uz sedmogodišnji grace period, a za realizaciju danas usvojene Odluke i izvještavanje, zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Utvrđeni prijedlog odluke radi donošenja bit će upućen Parlamentu Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

Biznis info