GRAĐANIMA PO 10 HILJADA KM ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, čime je pojedincima omogućeno dobijanje ukupno 1.000.000 KM na ime poticaja.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila  Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, čime je pojedincima omogućeno dobijanje ukupno 1.000.000 KM na ime poticaja pri kupovini električnih automobila.

Namjena Programa je dodjela subvencija odnosno finansijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u Federaciji BiH za period od 1.1. do  12.12.2022. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili).

Pod novim automobilom smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada, nigdje, bilo registrovano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička s najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača (putnička vozila).

Tehnički uslovi koje ova vozila moraju ispunjavati su da su električna s nultom emisijom C02, ili hibridna električna „plug-in” vozila sa emisijom C02 manjom od od 50 rama na kilometar, odnosno hibridna vozila „full hybrid” sa emisijama C02 od najviše 130 g/km.

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizička osoba), državljanin Bosne i Hercegovine, s prebivalištem u Federaciji BiH i s navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu s javnim pozivom, i da u trenutku podnošenja zahtjeva  postoje raspoloživa sredstva pređvidena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Neprihvatljivi korisnik subvencije je onaj koji je u 2022. godini već ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u FBiH.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima je za  električna vozila 10.000 KM, a za hibridna električna „plug-in” i hibridna „full hybrid” vozila  po 5.000 KM

Finansijska sredstva pojedincima moći će se dodijeliti za kupovinu, odnosno registraciju samo jednog vozila. Rječ je o grant sredstvima Federalnog ministarstva i dodjeljivat će se po Programu i raspisanom javnom pozivu.