ODOBRENA SREDSTVA U IZNOSU OD 119.337,19 KM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE RADNIKA PD “KRIVAJA MOBEL” D.O.O. ZAVIDOVIĆI I PD “RUDSTROJ” D.D. KAKANJ – U STEČAJU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 170. sjednici, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, odobrila je sredstva u ukupnom iznosu od 119.337,19 KM, od čega 61.645,16 KM na ime pomoći Zeničko-dobojskog kantona za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva “Krivaja Mobel” d.o.o. i 57.692,03 KM za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva “Rudstroj” d.d. Kakanj – u stečaju.

Resorna ministrica Azra Sinanovići ističe da je odobravanjem sredstava za ovu namjenu osigurana uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 26 radnika PD “Krivaja Mobel” d.o.o. i sedam radnika PD “Rudstroj” d.d. Kakanj, čime su radnici stekli uslove za ostvarivanje prava na penziju.

Posebno naglašava da je resorno ministarstvo na ovaj način realiziralo jedan od važnih programskih zadataka planiranih Programom rada za ovu godinu, a sve s ciljem stvaranja i održavanja socijalne sigurnosti građana ZDK-a.