VLADA SBK NUDI KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU I FLAŠIRANJE MINERALNE VODE U OPĆINI KISELJAK

Vlada Srednjebosanskog Kantona pozvala je kompanije zainteresovane za eksploataciju i flaširanje mineralne vode da se nadmeću za dodjelu koncesije u Općini Kiseljak.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK nudi pod koncesiju izvorište zatvorenog tipa – bunara, zvanog “Hladne vode”, u količini do 5 litara u sekundi u mjestu Draževićima, općina Kiseljak.

Koncesija će se dodjeliti prema D.B.O.T. sistemu (Desing, Build, Operate, Transver –  Projektuj, Izgradi, Operiraj, Prenesi).

Koncesija za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode iz izvorišta zatvorenog  tipa – bunara, zvanog “Hladne vode”, u količini do 5l/s, na parceli označenoj  kao  k.č. 3218/1, K.O. Draževići, na području općine Kiseljak se daje u maksimalnoj količini do 5 l/s, na period ne duži od 30 godina, što će se definisati Odlukom o dodjeli koncesije i  ugovorom o koncesiji.

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača biće posebno bodovani po osnovama kao što su da visina koncesione naknade mora biti jednoobrazna  za kompletan koncesioni period Za korištenje vode za flaširanje i prodaju na tržištu  je  min. 2 KM/m3 zahvaćene i iskorištene vode minimalna količina na godišnjem nivou  za je 10.000.000,00 l, uz mogućnost povećanja tokom koncesionog perioda. Ulaganja u infrastrukturne i privredne objekte za  izvorište prirodne mineralne  vode  do 30.000 KM 5 bodova preko 30.000 KM 10 bodova.

Uz ostalo, bodovi se dobijaju i za vlasništvo ili posjedovanje nekretnine – zemljišta na kojem se nalazi izvorište, kao i za samoinicijativnu ponudu koja je služila kao podloga za pokretanje postupka za dodjelu koncesije.