AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH VIJEST ZA SVE KOJE IMAJU KREDITE U BIH BANKAMA

U Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH ne postoje razlozi za šire i značajne promjene nivoa kamatnih stopa u nastavku godine, rečeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Najavljene promjene kreditno-monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) imale su prve efekte na rast međubankarskih kamatnih stopa u EU. Trenutno, primarni cilj ECB je stabilizacija finansijskih tržišta i smanjenje inflatornih pritisaka.

“U tekućem kvartalu na našem tržištu se očekuju indirektni i ograničeni efekti kroz usklađivanje kamatnih stopa za kredite koji su ranije ugovoreni i vezani za neku od referentnih kamatnih stopa, najčešće iz skupine Euribor. Ključni rizici su i dalje vezani za izvore inflatornih pritisaka, cijene energenata i hrane”, naveli su iz FBA.

Naglasili su da u okviru redovnog poslovanja, banke upravljaju kamatnim rizikom. U svrhu očuvanja kapitala i stabilnosti, pojednostavljeno, kamatne stope koje se ugovaraju za kredite moraju “pokriti” tipične rizike, što uključuje i moguće promjene cijene novca, kamatne stope na depozite i druge izvore finansiranja, za vrijeme otplate kredita, nekada na 25 ili više godina.

Ugovaranje promjenljivih stopa, kako su rekli u FBA, mogućnost je koja nosi potencijalne rizike i koristi za svaku ugovornu stranu. Komercijalne banke u BiH, u okviru ponude kredita, daju mogućnost izbora, fiksne ili promjenljive kamatne stope. Iz FBA naglašavaju da za korisnike finansijskih usluga, ključne informacije moraju biti prezentirane u “predugovornoj” fazi. U praksi, u ponudi pojedinačne kreditne institucije, fiksna kamatna stopa je viša u odnosu na ponuđenu promjenljivu kamatnu stopu, i ova razlika se uvećava sa ročnošću ponuđenog kredita.

Cijena novca iz EU, kako su dodali, kroz niz ekonomskih zavisnosti i veza, djelimično se prenosi u BiH. Mjere ECB nemaju direktne efekte na naš finansijski sistem. Ipak, indirektni efekti makroekonomskih prilika i mjera iz EU se prenose na naše tržište kroz finansijsko poslovanje komercijalnih banaka i Centralne banke BiH, aranžman “valutnog odbora” (veza KM-EUR), trgovinsku razmjenu i postojeći deficit razmjene, nivo ino doznaka, niz ostalih ekonomskih faktora i veza.