DOM ZDRAVLJA TEŠANJ-NEMAMO ZAKONSKI OSNOV ZA PODUGOVARANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA

Nakon nemilih dogadjaja manifestiranih i u obliku mirnih protesta gradjana ispred Općine tešanj i Doma zdravlja, vezanih uz prestanak finansiranja porodične medicine u PZU “Medicus” saopćenjem se oglasio i menadžment JZU Dom zdravlja Tešanj koje prenosimo u cjelosti:

Poštovane građanke i građani,
Zadnjih nekoliko dana pojačana je aktivnost različitih političkih subjekata i pojedinaca na društvenim mrežama usmjerena na osude Upravnog odbora i menadžmenta Doma zdravlja zbog prekida finansiranja porodične medicine u PZU “Medicus” -u. Iako smatramo neprimjerenim ovakav način komuniciranja sa korisnicima naših zdravstvenih usluga, zaključili smo da se moramo i mi oglasiti i dati pojašnjenje novonastale situacije.
Prije svega, želimo demantovati date izjave:
1. Da je Upravni odbor i menadžment Doma zdravlja donio samovoljno odluku o prekidu ugovaranja porodične medicine u ambulanti “Medicus”.
OBRAZLOŽENJE:
– Dom zdravlja nikada nije odlučivao o ugovaranju tzv. Pilot ugovora sa “Medicus”-om. Zavod zdravstvenog osiguranja Zenica je 2005.godine uveo “Medicus” u sistem finansiranja sredstvima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Upravni odbor je davao saglasnost za takav ugovor sve do 2022.godine. U martu 2022.godine saznajemo da Zavod neće više ugovarati porodičnu medicine u ambulanti “Medicus”, bez prethodne najave ili bilo kakvog obrazloženja. Upravni odbor je, iako svjestan da nema pravni osnov da podugovara usluge ipak donio Odluku da se nastavi sa finansiranjem porodične medicine u “Medicus”-u, dajući jasno do znanja da se ugovor zaključuje do 31.12.2022.godine i da se neće produžiti osim u slučaju da Zavod zdravstvenog osiguranja ili Ministarstvo zdravstva ne odluči drugačije, što je precizirano I zadnjim članom Ugovora.
– “Medicus” je bio informisan tokom cijelog vremena procesa ugovaranja zdravstvenih usluga za stanovništvo općine Tešanj u 2023.godini i imao je saznanja da Dom zdravlja nema zakonskih mogućnosti za podugovaranje zdravstvenih usluga. Kada je Dom zdravlja potpisao Ugovor sa Zavodom, nije ostavljena mogućnost finansiranja porodične medicine i obavijestili smo “Medicus” o istom. Dom zdravlja i “Medicus” nisu imali potpisan ugovor za 2023.godinu, upravo iz razloga što smo do zadnjeg dana čekali ishod.
Iz gore navedenog proizilazi da nije Dom zdravlja odlučivao o ugovaranju porodične medicine sa “Medicus”-om nego je samo bio saglasan sa ponuđenim ugovorom. Na osnovu Ugovora između Zavoda I Doma zdravlja o Pilot projektu, Dom zdravlja je sklapao formalno-pravno ugovor sa “Medicus”-om. Kada više nije bilo Ugovora sa Zavodom nije bilo formalno-pravnih uslova za nastavak ugovora sa “Medicus”-om.
2. Da pacijenti imaju pravo izbora porodičnog doktora
OBRAZLOŽENJE:
Pravo pacijenta na izbor porodičnog doktora je ograničeno na izbor unutar sistema organizovanja zdravstvene zaštite a koja je uređena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Građani veoma dobro poznaju sistem teritorijalne i svake druge ograničenosti u pogledu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Prema tome, pacijenti imaju pravo na izbor porodičnog doktora unutar ugovornih zdravstvenih ustanova.
3. Da je “Medicus” evropski centar a Dom zdravlja ne može obezbjediti materijalne i kadrovske resurse za preuzimanje pacijenata iz “Medicus”-a
OBRAZLOŽENJE:
– Da bi se dala podrška nastavku rada porodične medicine u “Medicus”-u pokušava se umanjiti značaj i rad Doma zdravlja što je najblaže rečeno neprofesionalno. Mislili smo da dnevni protok više od 1000 pacijenata u Domu zdravlja u Tešnju i 9 područnih ambulanti dovoljno govori sam za sebe i da ne trebamo posebno isticati naše rezultate rada.
– Dom zdravlja zapošljava 176 radnika od čega 49 doktora: u periodu od 2005. do danas, kroz Dom zdravlja je prošlo više od 110 doktora medicine. Redovno imamo 6 doktora na specijalizaciji (specijalizacija traje 5 godina I doctor je cijelo vrijeme odsutan iz ustanove) pokušavajući da obezbjedimo potrebne specijaliste za stanovništvo općine Tešanj.
– U timovima porodične medicine imamo angažovanih 22 doktora iako se finansira 18 timova (uključujući I “Medicus”) da bi se obezbjedila zamjena doktora u slučajevima odsutnosti (godišnji odmor, plaćeno odsusutvo I dr.). Dom zdravlja redovno šalje doktore medicine na dodatnu edukacuju iz porodične medicine (šestomjesečna edukacija u Centru za edukaciju pri Domu zdravlja Zenica).
– Dodatna sredstva za specijaliste i veći broj doktora se obezbjeđuje iz vlastitih sredstava (usluge koje padaju na teret poslodavca ili pacijenta). Dom zdravlja u prosjeku ima 10 zdravstvenih radnika angažovanih radi obavljanja pripravničkog staža u raznim zdravstvenim disciplinama.
-U saradnji sa Općinom Tešanj kontinuirano radimo na proširenju mreže ambulanti, njihovoj rekonstrukciji, izgradnji novih što smatramo našom obavezom da svojim radom i zalaganjem podižemo nivo kvaliteta zdravstvene zaštite i što je više moguće približimo je svakom građaninu.
– Na kraju, znate li ko radi u ambulanti porodične medicine u “Medicus”-u.
4. Da se stanovništvo četiri mjesne zajednice stavlja u nepovoljan položaj jer se izlažu dodatnom trošku zbog odlaska u druge ambulante
Obrazloženje:
– U “Medicus”-u su registrovani pacijenti sa cijele općine Tešanj, kao što su i stanovnici četiri gravitirajuće mjesne zajednice registrovani i u timovima porodične medicine u Tešnju, Jelahu i Tešanjci.
Po saznanju da Zavod zdravstvenog osiguranja neće zaključiti ugovor sa “Medicusom” za 2022.godinu, održan je sastanak sa direktorom “Medicus”-a kojom prilikom je upoznat sa novom situacijom i on je rekao da će tražiti rješenje sa Zavodom.
Nadamo se da će građani shvatiti da Dom zdravlja nema zakonska ovlaštenja da odlučuje o daljoj “sudbini” porodične medicine u ambulanti “Medicus”, nego, kako i sam direktor “Medicus”-a prim.dr.Damir Binakaj reče u svom obraćanju javnosti putem ZOS radija “ potrebno je stvoriti uslove da privatna praksa može sklapati ugovore sa Fondom (čitaj: Zavodom zdravstvenog osiguranja)” .

JZU Dom zdravlja Tešanj

SHARE: