NEZAPOSLENOST OVE GODINE MANJA ZA 7 POSTO, NAJVIŠE ZAPOSLENIH U USLUŽNOM SEKTORU

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine provela je u drugom kvartalu ove godine, tačnije u periodu od aprila do juna, anketu o radnoj snazi u našoj zemlji.

Anketa je provedena na uzorku koji je obuhvatio 10.728 domaćinstva, a ispitivani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstva. Inače, riječ je o anketi koja se provodi kontinuirano i kvartalno prema novoj metodologiji koja je usklađena sa evropskim standardima.

Na osnovu podataka do kojih je došla Agencija za statistiku BiH, u drugom kvartalu 2022. godine, u našoj zemlji radnu snagu činilo je milion i 368 hiljada osoba od kojih je oko milion i po, tačnije 84,3 posto zaposlenih i 215 hiljada, odnosno 15,7 posto nezaposlenih osoba.

U poređenju sa prethonim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,3 posto, kao i broj nezaposlenih osoba za 7,1 posto.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 835 hiljada, odnosno 61 posto – su muškarci, a 533 hiljade, tj. 39 posto – žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 37,8 posto su muški, a 62,2 ženski spol.

“Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,4 posto osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,1 starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,3 posto ima 65 i više godina”, navodi se u izvještaju Agencije za statistiku BiH.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 70,3 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 20,2 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,4 posto.