OPĆINA DOBOJ JUG: JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U SVRHU SUFINANSIRANJA DIJELA TROŠKOVA BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA

Na osnovu člana 5. Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu („Službeni glasnik općine Doboj Jug” broj:4/22), Zaključka Općinskog vijeća Doboj Jug broj:01-04-1031-22/22 od 30.08.2022.godine i člana 37. Statuta općine Doboj Jug („Službeni glasnik općine Doboj Jug”, broj: 03/08, 01/12 i 02/13) Općinski načelnik općine Doboj Jug objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu zbog raspodjele neutrošenih sredstva

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova cjelodnevnog ili poludnevnog boravka djece u vrtiću za 2022.godinu zbog raspodjele neutrošenih sredstva.

Sredstva za realizaciju ovog Javnog oglasa utvrđena su u budžetu Općine Doboj Jug za 2022.godinu, pozicija 614231/10, BORAVAK DJECE U VRTIĆIMA.

Pravo na novčanu pomoć roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu imaju roditelji pod uslovom:

da jedan od roditelja, usvojioca ili staraoca i dijete ima prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug,

ako ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 400,00 KM,

da nisu bili korisnici sredstava Općine Doboj Jug za ovaj vid novčane pomoći u 2022.godini.

Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece i koja cijelodnevno ili poludnevno borave u vrtiću pripada pravo na novčanu pomoć za drugo, treće i naredno dijete bez obzira na ukupan prihod domaćinstva.

Općina će sufinansirati dio troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu na osnovu podnesenih zahtjeva isplatom jednokratnog novčanog iznosa koji ne prelazi iznos od 300,00 KM po djetetu u toku kalendarske godine.

Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu slijedeće dokaze:

  1. a) uvjerenje o prebivalištu za roditelja, usvojioca ili staraoca i dijete (PB3 obrazac ne stariji od mjesec dana)
  2. b) ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu;
  3. c) potvrda da je dijete upisano u vrtić u periodu od najmanje od 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva;
  4. d) uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu da podnosilac zahtjeva i njegov supružnik/ca nisu korisnici stalnih novčanih primanja iz boračko invalidske zaštite;