ZA IZGRADNJU DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO ODOBRENA EKSPROPRIJACIJA NOVIH ZEMLJIĐNIH ČESTICA

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dopunila Odluku o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo.

Dopuna se odnosi na dodavanje novih zemljišnih čestica radi njihove eksproprijacije.

U obrazloženju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da je ova odluka dopunjena na inicijativu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u kojoj su pobrojane nove čestice javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranije donesenim odlukama Vlade Federacije BiH.

Kako bi se mogao dovršiti proces eksproprijacije, a radi nesmetanog ulaska u posjed i početka radova na izgradnji dionice Putnikovo Brdo – Medakovo, dopunjena je ova odluku.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.