UPFBIH TRAŽI OD VIJEĆA MINISTARA BIH DA SE NOVOM ODLUKOM ZABRANI IZVOZ OGRJEVNOG DRVETA

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u kojoj se od njih traži da donesu Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, na isti način kao što je to učinjeno u mjesecu junu ove godine.

Naime, Odlukom iz juna mjeseca ove godine privremena zabrana izvoza propisana je za proizvode iz 21 Tarifne oznake. U julu mjesecu donesena je Odluka o izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih  sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, a izmjenom su se od zabrane izvoza izuzeli drveni briketi.

Vijeće ministara BiH je u septembru donijelo novu Odluku, kojom su van snage stavljene prethodno pomenute Odluke i koja obuhvata 13 tarifnih oznaka, među kojima je i ogrijevno drvo, a između ostalog Odlukom su ponovo obuhvaćeni drveni briketi. Ova Odluka se primjenjuje do 31. oktobra/listopada 2022. godine.

S obzirom da se bliži prestanak važenja donesene Odluke, UPFBiH traži da Vijeće ministara BiH donese Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, izuzev drvenih briketa.

U inicijativi, iz UPFBiH napominju da se u međuvremenu treba raditi sistemski na rješavanju ovog problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način urediti važeće kriterije i time zaštiti domaće resurse i položaj domaćih privrednih subjekata.

„Ono što predstavlja problem jesu standardi klasifikacije drveta koji se danas primjenjuju u BiH, ali i zemljama okruženja. Ti standardi su doneseni 70-ih godina prošlog vijeka, u uslovima dogovorne ekonomije i danas su neprimjenjivi. Nužno je donijeti nove standarde koji bi jasno klasificirali drvo prema kvalitetu. To jeste dugotrajan proces, ali donosi sistemski pristup i trajno rješavanje pitanje  standarda kvaliteta drveta“, kaže prof. dr. Jusuf Musić, Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U obrazloženju inicijative se navodi da zbog velike potražnje i visokih cijena drveta i drvnih sortimenata u Evropi, bh. proizvođači ostaju bez sirovine, jer se drvni sortimenti bez obzira na kvalitet izvoze kao ogrijevno drvo. To predstavlja veliki problem i nanosi veliku štetu državi, jer se kvalitetno drvo, koje je moguće iskoristiti kao sirovinu za obradu sada izvozi kao ogrijevno drvo.

Iz UPFBiH napominju da se već godinama drvoprerađivači u BiH susreću sa problemom nedostatka sirovine, jer se veliki postotak izvoza odnosi upravo na sirovinu i rezanu građu.

Podmirivanjem potreba drvoprerađivača u našoj državi, posebno onih koji imaju veći stepen finalne obrade drveta, povećat će se broj zaposlenih u ovom sektoru. Nova zapošljavanja zanče povećanje potrošnje i veće punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova. Stoga prioritet svih treba biti da Bosna i Hercegovina bude prepoznatljiva po izvozu kvalitetnih proizvoda od drveta, a ne sirovina.