VLADA FBIH OGRANIČILA CIJENU PELETA NA 480 KM PLUS PDV

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.

Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.

Federalno ministarstvo trgovine predložilo je Vladi Federacije BiH donošenje ove odluke, a kao razlog za propisivanje ove mjere navedena je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.

U obrazloženju je također napomenuto da su u proteklom periodu poslovne politike proizvođača i trgovaca peletom prvenstveno bile orijentirane ka izvozu, s ciljem ostvarivanja za njih maksimalnog profita, a pri tome ne vodeći dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Ovo ministarstvo navodi da se u tom kontekstu posebno ističu trgovci koji su, zbog enormno povećane potražnje za peletom bili u izuzetno povoljnoj tržišnoj poziciji i motivirani isključivo svojim interesom, formirali nerealno i neopravdano visoke cijene.

Donošenjem ove odluke, kako je obrazloženo, također se omogućava prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i postizanje kompromisnih rješenja kojim će se obezbijediti kako održivost poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće stanovništvo.

Također je istaknuto da je Vlada Republike Srpske donijela Odluku o privremenoj mjeri ograničenja visine cijene peleta, koja je objavljena u Službenom glasniku RS-a 4. novembra i stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 12.11.2022. godine.

Današnja odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet bit će objavljena u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH, i stupit će na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 12.11.2022. godine, što znači istog dana kao i u Republici Srpskoj, obrazložilo je Federalno ministarstvo trgovine.

S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedinstveni ekonomski prostor donošenjem ove odluke i za teritorij Federacije BiH u cijelosti se omogućava sinhronizirano postupanje u oba entiteta, ravnopravan tretman poslovnih subjekata i zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini.

Dopunjena Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je dopunila Uredbu o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede.

Kako je obrazloženo, osnovni razlog za njenu dopunu je energetska kriza koja se u 2022. godini pojavila u Evropi i svijetu posebno u oblasti prirodnog gasa, te potrebe da i u tim uslovima bude regulirana nabavka ovog energenta.

Dopune se odnose na interventne količine prirodnog gasa, koje se utvrđuju kao one koje je neophodno dodatno obezbijediti u slučaju ekstremnih situacija i nepredviđenih okolnosti, kao što su prekidi isporuke gasa zbog havarija, remonta, izuzetno niskih temperatura i slično, ili većih potreba kupaca za gasom u odnosu na planirane, ugovorene i naručene količine gasa. Cilj je omogućiti sigurno i kontinuirano snabdijevanje tarifnih kupaca

 

U slučaju potrebe i nabavke interventnih količina prirodnog gasa za potrebe tarifnih kupaca, a prema iskazanom posebnom zahtjevu za konkretnu interventnu nabavku, snabdjevač će ih naručiti po trenutnim najpovoljnijim tržišnim uslovima i cijenama, i po prethodno izvršenoj avansnoj uplati tarifnog kupca koji zahtjeva interventnu količinu. U tom slučaju, cijene interventnih količina prirodnog gasa za tarifne kupce će biti zasnovane na tržišnoj cijeni gasa sa uračunatim troškovima carine i PDV-a, te uključenim troškovima transporta kroz BiH i ostalim zavisnim troškovima uz maksimalnu maržu snabdjevača od jedan posto

Snabdjevač je u obavezi da o svemu u pisanoj formi obavijesti resorno federalno ministarstvo, koje je o izvršenim aktivnostima dužno informirati Vladu Federacije BiH.

Naime, Energoinvest d.d. Sarajevo se, kao snadbjevač prirodnog gasa u FBiH, obratio Federalnom ministarstvu zahtjevom za dopunu Uredbe a u vezi Odluke o cijenama prirodnog gasa za interventne količine za povlaštene tarifne kupce. Cilj zahtjeva je omogućavanje snadbjevaču da, po potrebi i na zahtjev kupaca, kupi na tržištu dodatne interventne količine prirodnog gasa po tržišnim cijenama. Energoinvest navodi da je već imao ovakvu situaciju kada je od Sarajevogasa, kao distributera, dobivao zahtjeve za kupovinom dodatnih količina po tržišnim cijenama, te da je već isporučivao dodatne količine po većim cijenama od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH, ali da one nisu mogle biti naplaćene.

Inače, danas dopunjena Uredba uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.