UPFBiH UKOLIKO SE NE PROMIJENI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA…

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i
Hercegovine poziva Federalno ministarstvo finansija/financija da hitno izmijeni
član 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH.
Izmjenom člana 14. Pravilnika treba se omogućiti da se pomoć radnicima u
iznosu prosječne plaće od 1.080 KM oslobodi plaćanja poreza i doprinosa.
Na ovaj način će veći broj radnika bi bio obuhvaćen isplatom pomoći, koja je
predviđena Uredbom o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su
posebno pogođene inflacijom koju je prošle sedmice usvojila Vlada FBiH i
radnici bi dobili veći iznos pomoći.
Inače, bez izmjene člana 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
FBiH, jer ukoliko poslodavac isplati 1.080 KM pomoći, radnicima će biti
isplaćeno 621 KM, a država će od ukupnog iznosa od 1.080 KM za sebe uzeti
459 KM. Naš cilj je da kompletan iznos od 1.080 KM dobiju radnici.